Språkets historia

Språket är i allra högsta grad ett sätt att kommunicera på. Men, har vi alltid pratat? Hur gjorde vi innan vi började kommunicera med hjälp av ord? Följande text handlar om språkets historia och det talade ordet som ett sätt att kommunicera.

Historisk tillbakablick

Redan som barn får du med dig språket från din omgivning. Barn utvecklar sitt språk på samma sätt som de lär sig gå och leka. Nedan fokuserar vi främst på det talade språket, men barn lär sig både att förstå kroppsspråk, ton och det talade språket.

Språket som begrepp innebär generellt en av två saker, antingen så syftar den som använder begreppet på språk som mänskligt fenomen eller så åsyftas kommunikationsformen språk. Det är det sistnämnda som den här texten kretsar kring. Språk som kommunikationsform blir ett system för kommunikation, oftast finns det en avgränsning till en viss grupp, baserat på om den du pratar med förstår och kommunicerar på samma språk som du. Här hittar du ännu mer om ämnet och mer fördjupningar.

Den stora frågan om ursprunget

Det finns många olika teorier om hur språket kom till. En av orsakerna till de många teorierna är att det råder brist på fakta och bevis. Det vill säga, det finns extremt lite dokumentation att utgå ifrån. Men, experterna är överens om att vårt språk idag grundar sig på hur de som levde för minst 150 000 år sedan kommunicerade med varandra. Så, genom det går det att dra slutsatsen att språket är minst så gammalt, förmodligen har det ytterligare några år på nacken.

Det finns teorier som pekar på att neandertalarna kunde prata till en viss gräns, vilket också säger en del om hur länge språket som kommunikationsform har funnits. Djur pratar på sätt och vis också, de använder sig av ljud som olika former av kommunikation. Men, det är ändå inte vetenskapligt bevisat att det verkligen räknas som en form av språk.

Olika språk och dialekter

Att språket förändras hela tiden är de flesta experterna överens om. När människor delas upp i mindre grupper som isolerar sig från andra grupper så kommer de enskilda gruppernas språk utvecklas på olika sätt. Vissa forskare menar att det fanns extremt många fler språk förr än vad det finns idag, förmodligen på grund av att grupper av människor levde mer isolerat förr. Samtidigt finns det de som menar att det har utmynnat i dialekter av olika slag istället för helt egna språk.

Dialekter och varianter av språk har utvecklats när mindre grupper som från början antingen talat helt olika språk, eller när det gemensamma språket har förändrats med gemensamma uttryck. Idag kallar vi inte alla dialekter och varianter av vissa språk för ett helt eget språk. Exempelvis är göteborgska, norrländska och skånska fortfarande samma språk, även om de delvis låter ganska olika. Det finns dialekter som på sätt och vis fortfarande är egna språk, till exempel älvdalskan. Men, generellt finns det fler punkter som ett språk måste uppfylla idag för att det ska betecknas som ett helt eget språk och inte bara en variant av ett befintligt språk.

Språkets historia
Scroll to top
zakra